Ερευνητικές εργασίες στα πλαίσια Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Στα πλαίσια των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, οι Φοιτήτριες και οι Φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν ερευνητικά projects. Δείτε μερικά από αυτά κάνωντας κλικ εδώ

Απολογισμός Έργου - Σχεδιασμός Δράσεων

Το ΕκΕΤεΜ επιχειρεί να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα διεπιστημονικών δράσεων. Πρόκειται για δράσεις οι οποίες υποστηρίζουν και υποστηρίζονται από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΠΑΕ αλλά και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

Αποστολή- Σκοπός

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.

Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

  1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.